top of page

שיר ישראלי - עפרה חזה - שבת במלכה - מילים: עודד לוי לחן: אבנר צדוק


בערוב היום עת שקעה החמה אז תפרוש כנפה הזכה התמה ואצאה לקבלה בשיר ותפילה את שבת הכלה מה נעמת שבת המלכה משמי רום תרדי זוהרת והאל יפרוש ברכה לאומה נבחרת לך עיניי אשא ונפשי תפעם ראי שמחת ליבי ושמחת עולם שבי עימנו את הזכה, מזמורים לך נשיר זיו כבודך יזהיר מה נעמת שבת המלכה.. ראי דולקים נרות, אות הוא לכבודך קסם וקדושה הם נוסכים בבואך את מלכה משוש נוגים, את חמדת הימים מדורות קדומים

bottom of page