top of page

שיר ישראלי - יונתן רזאל - נווה תלאות מילים: הרב יצחק קיאלי ויונתן רזאל לחן: יונתן רזאל


נוה תלאות עליות ומורדות נסיונות מכשולים ונפילות נוה תלאות מתחבט בשאלות היכן הטוב התחושות מבלבלות אבל עכשיו אני יורד אל הים לבכות בעדי ובעד ביתי לבכות בעדי ובעד עמי ובעד עולמי השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך וברך את עמך את ישראל נוה תלאות בסופו אור יקרות שמחת הלב מלאה נחמות אבל עכשיו אני יורד אל הים לצעוק בעדי ובעד עמי לבכות בעדי ובעד ביתי ובעד עולמי

bottom of page