top of page

שיר ישראלי - יהורם גאון - השר משה מונטיפיורי מילים: חיים חפר לחן: דובי זלצר


וכשהיה השר מונטיפיורי בן שמונים אז באו לביתו המלאכים הלבנים עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו: "הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו" וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק: "סלחו לי רבותי, אך באמת אני עסוק כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם הנה פוגרום ברוסיה, איך לא אבוא אצלם? כי מי אם לא אני יעזור פה לכולם?" והוא עלה למרכבה ו"דיו" לסוסים אמר ופה מתן בסתר ושמה נדבה פה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר! וכשהיה השר מונטיפיורי בן תשעים אמרו לו: "תעלה, כי שם למעלה מבקשים" שאל אותם השר: "הגידו איך אוכל? איך עלילת הדם בדמשק תבוטל? הלא צריך ללכת לפחה הנבזה, ל'גיד לו: תתבייש ואיך מרשים דבר כזה ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש מן מתנה גדולה, אך שאיש בה לא ירגיש אז מי אם לא אני לתורכי את זה יגיש?" והוא עלה למרכבה... וכשהיה השר מונטיפיורי בן מאה אמר: "מספיק לי כבר, הנשמה שלי שבעה הלכו מליונים לירות ופרנקים ובישליק אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק" אמרו לו: "כבודו, רק יבוא ויסתכל צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל להגביה ת'כותל המערבי לנווה שאננים יהודים יש להביא ומי אם לא אתה יא מורי, יא לבבי?" והוא עלה למרכבה... וכשהיה השר בן מאה ועוד שנה נִשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה וכך את העיניים עצם הוא בבקשו רק אבן ירושלמית מתחת לראשו. עטוף טלית של משי ונח בתוך ארון גמר השר משה את מסעו האחרון אך יש עוד אנשים המוכנים להיִשבע שלפעמים בלילה כשחושך בסביבה ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה

bottom of page