top of page

שלמה ארצי - אחרי הכל את שיר


אחרי הכל את שיר, לא עוד בשר ודם, לא עוד אישה חיה, אבל את שיר קיים. והוא עטוף מילים, מילים ומנגינה, וקצב מסויים, אחרי הכל - את שיר קיים. אז לפעמים כשקר לי, בשקט מתיישב איתך, ושר בלי מילים - אני שר לי. אחרי הכל, את שיר, את שיר נכתב. כל המילים שאת לחשת בי, כל המילים שאת לחשת - הן שיר עכשיו, אוהבת, ועוד מה שחשת בי, מילים, מילים, מילים בשיר נכתב. אני קרוב בשיר כמו הנשימה, באהבה נפתח, ונסיים במה? ונסיים במי? אולי בך, אולי בי? אולי בלי מילים, אחרי הכל, עכשיו את שיר שלי

bottom of page