top of page

שלמה ארצי ואברהם טל - אלוהיי (קליפ)


מסע כזה של שנים רבות, הוא מתחיל ביום שבו אבי חיבק אותי, והיה שם אור והרגשתי טוב, מי זה אלוהי, שאלתי אז את אחותי. אז לא פלא שכלום לא פשוט וכלום לא משולם, כמו בריאת העולם. וכשאמי קראה לי לשוב, כי היה לה חשוב, לא שמעתי אותה. ושוב כבר סתיו, תחנה בזמן ותראה אותי קורא לך אלוהי ועניין אחד לא סגור עליו אם אתה ישנו למה לא בא אלי. מסע כזה איך לומר מוזר ולכל דבר מצאתי לי תרוץ. פעם בגדתי בך, וליבך נסגר, סלחי לי כן עשיתי שטות. אז לא פלא שאנשים שהיו, הלכו לדרכם, כי כלום לא משולם. נהיתי קצת בודד בעולם, תלוי על סולם, חולם וחרמן. מסע כזה של שנים רבות ובצומת לוד עוד מתפללים. תן כוחות לעבור עוד יום, מול כל שונאינו הגדולים. אז לא פלא שבפיקאפ-בר מלא ושופכים את הלב, צוחקים עם בדרן. פתחנו לך מוסך בקרני, קניון באילון ולא באת לכאן.

bottom of page