top of page

ברחוב הנשמות הטהורות  הנשמות הטהורות  מילים: שמעון ספיר לחן: נתן כהן


ברחוב הנשמות הטהורות הנשמות הטהורות מילים: שמעון ספיר לחן: נתן כהן ברחוב הנשמות הטהורות הקבצנים פושטים עורות גורפים כספים פורטים שטרות חושפים מומים לעשרות ומנגנים על כינורות ברחוב הנשמות הטהורות הפנסים ללא אורות אזוב וטחב בקירות הגנבים בחצרות אוספים בשקט אוצרות לכל רחוב יש שם פרטי אשר מעיד על טיב יושביו בכל רחוב תלויים שלטים על צדיקים ללא רבב ברחוב הנשמות הטהורות הנערים עושים צרות ונטפלים לנערות פותחים תיקים וחקירות מלכלכים את הקירות לכל רחוב יש שם פרטי אשר מעיד על טיב יושביו בכל רחוב תלויים שלטים על צדיקים ללא רבב ברחוב הנשמות הטהורות שלחו שלשה למאסר מפני שלא ידעו מוסר ועל השלט שהוסר שינו את שם הרחוב הצר שינו לדרך כל בשר

bottom of page