top of page

שלומי שבת - בראשית עולם מילים ולחן: דורון מדלי


מילים ולחן: דורון מדלי שם, בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם עזר כנגדו, צלע מצלעו מאז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם על ראש שימחתו יעלה אותך איתו והוא לא ישכחך, אהובתו לא,לא,לא,לא זה לא מקרה אלוקים רוקם, טווה בחוטי זהב בינינו זו, זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו זמן, עוצר הזמן לרגעים של אושר בלבן קול המצהלות בחופת כלולות כאן עומד חתן אוחז ידך ומיופייך נדהם על ראש שימחתך תעלי את בחיר ליבך והוא לא ישכחך, הוא אהובך לא,לא,לא,לא זה לא מקרה אלוקים רוקם, טווה בחוטי זהב בינינו זו, זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו בקדושה את תהי לו לאישה הוא יהיה לך לאישך ולזר שעל ראשך הוא יגן לך וישמור ממשבר, סופה וקור בלילות של אהבה הוא יהיה חלקת שלווה לא,לא,לא,לא זה לא מקרה אלוהים רוקם, טווה בחוטי זהב מעלינו בראשית עולם

bottom of page