top of page

נר בחלונך  להקת פיקוד צפון  מילים: דידי מנוסי לחן: גדעון פיפר


נר בחלונך להקת פיקוד צפון מילים: דידי מנוסי לחן: גדעון פיפר אם גדוד חמוש גדוד חמוש עובר על פני ביתך ואנוכי איתם חמוש הולך אם גדוד עובר בטרם יום ערב סימן הוא שיצא לקרב, לקרב. אל נא, ראשך אל נא תרכיני ביגון הגדוד מכיר את כל המשעולים את הנר הדליקי בחלון, בחלון הוא יאיר את הדרך לי. אם הדוור לא הביא אליך המכתב שעל גבו הכתב כל כך מוכר אם לא הביא בטרם יום ערב סימן הוא שיביא מחר מחר אל נא, ראשך אל נא תרכיני ביגון קולות הקרב גוברים על המילים את הנר הדליקי בחלון, בחלון הוא יאיר את הדרך לי. אם לא אשוב עוד היום אלייך מן הקרב אל תצפי לשווא על המפתן אם לא אשוב בטרם יום ערב סימן הוא שהקרב לא תם לא תם אל נא, ראשך אל נא תרכיני ביגון בתום הקרב חוזרים החיילים את הנר הדליקי בחלון, בחלון הוא יאיר את הדרך לי

bottom of page