top of page

שיר ישראלי - למדני את השיר הפשוט  נורית גלרון  מילים: רחל שפירא לחן: רמי בר דוד


למדני את השיר הפשוט נורית גלרון מילים: רחל שפירא לחן: רמי בר דוד למדני את השיר הפשוט של הלחם ופרוס לי חלק משלומך. קחני עם אבק היומיום על השכם כשתראני לפניך. אני שהנחתי לרגש יחף לרחף, כבר יודעת כי התפתלה דרכי ומגובה רב ראשי עכשיו נרכן - כבר יודעת כי התפתלה דרכי ובאה עד כאן. למדני את השיר הפשוט של הלחם... חיי וחייך אורות וצללים מכילים בעיני שבת, בעיני חולין. לו מחר שלך ייגש אל אתמולי בעיני שבת, בעיני חולין, שלך ושלי. קחני עם אבק היומיום על השכם כשתראני לפניך. אני שהנחתי לרגש יחף לרחף, כבר יודעת כי התפתלה דרכי ומגובה רב ראשי עכשיו נרכן - כבר יודעת כי התפתלה דרכי ובאה עד כאן. למדני את השיר הפשוט של הלחם.

bottom of page