top of page

שיר ישראלי - שיר כלולות  יזהר כהן  מילים: ניסים אלוני לחן: עודד לרר


שיר כלולות יזהר כהן מילים: ניסים אלוני לחן: עודד לרר טל מהר גלעד אביא לך, אחותי כלה. זהב אופיר אני אמצא לך, אחותי כלה. בשערך אני אקלע שושן שחור כלה. בשערך אני אקלע שושן שחור כלה. את פנינת הים אדוג לך, אחותי כלה. ובגדי מלכות אתפור לך, אחותי כלה. בשערך אני אקלע שושן שחור כלה. בשערך אני אקלע שושן שחור כלה. אל גני תבואי חרש חרש, אל גני באין רואים. שחורים כל שושני, כמו לחם אביונים, כמו שיר האהבה. שחורים כל שושני, כמו לחם אביונים, כמו שיר האהבה. פת של חרובים אתן לך, אחותי כלה. ושמלת אביון אלביש לך, אחותי כלה. בשערך אני אקלע כוכב רחוק וקר. בשערך אני אקלע כוכב רחוק וקר. את יומי המר תמתיקי, אחותי כלה. ובגדי כלולות תתני לי, אחותי כלה. בשערך אני אקלע כוכב רחוק וקר. בשערך אני אקלע כוכב רחוק וקר. אל גני תבואי חרש חרש אל הגן באין רואים יפים השושנים כמו לחם אביונים, כמו שיר האהבה יפים השושנים כמו לחם אביונים, כמו שיר האהבה.

bottom of page