top of page

שיר ישראלי - שרית חדד שלום חנוך - איך זה את מילים ולחן: שלום חנוך


איך זה את נשארת איתי איך זה שאת עוד אוהבת אותי כל בוקר את קמה עושה לי קפה אני עצבני את עונה לי יפה כל בוקר את קמה עושה לו קפה הוא עצבני את עונה לו יפה אחר כך בלילה נשארת ערה מקבלת אותי כאילו כלום לא קרה אחר כך בלילה נשארת ערה מקבלת אותו כאילו כלום לא קרה איזה מן בעל מצאת לך אישתי איך זה את נשארת איתי אומרת שאת אוהבת אותי איך את מסוגלת לסבול אותי אני משקר לך ואת ישרה אני לא שומר לך ואת מסורה הוא משקר לך ואת ישרה הוא לא שומר לך ואת מסורה איך מכולם מצאת דווקא אותי איך זה את נשארת איתי לך לא מגיע גבר כמותו אז איך את מסוגלת לסבול אותו גם אחרי שקרה כל מה שקרה את עוד אומרת שזה לא נורא איזה מן בעל מצאת לך אישתי איך את מסוגלת לסבול אותי

bottom of page