top of page

שיר ישראלי - יפה ירקוני שבחי קליה מילים: שמעון פרס לחן: קובי אושרת


יפה ירקוני

שבחי קליה

מילים: שמעון פרס לחן: קובי אושרת מאחורי הקלעים של הכל, קליה מתאפרת ארגמנית לעת שקיעה אפורה בהרהוריה כחולה מאד בשובלה וחופיה מטושטשים, גנדרנית במעמקיה רחוקה מאד באפקיה. עיר מיקלט, מחוז דימיון, מישלט של סוף, מיקווה נואשת. הריה זכרים מחזריה שריריים, לא קרואים. מאחורי הקלעים של הכל קליה מתאפרת. ריחה עתיק פיתוייה נינוחים ניתן לנסוע אליה, אך אין להגיע עדיה, עדי בערבה - תמונה מודרנית דלוקה לפתע, אך לא מוצתת דלוקה לפעמים, אך לא עלומה, נוף בעתודה. יפה כאישה ולוטה בעצב מאחורי הקלעים של הכל קליה מתאפרת.

bottom of page