top of page

שיר ישראלי - דקלון - אשאל אלוהי -מילים: רבי שלום שבזי -לחן: עממי תימני


מילים: רבי שלום שבזי לחן: עממי תימני אשאל אלהי יגאלה שבויים יאסף זרויים. בזכות מכנה אב המון לגויים יזכו לחיים. עת יקראו בשמו יהו ענויים כי הם רצויים. בזכות אשר גלה לנהרים הוליד נקיים. ארבע דגלים, הלכו גאולים חנו באלים. אל תמסרה ביד בזויים יהיו קנויים. אתה אשר תביט אלי עניים שומר פתאים. נעלה לארצנו בשיר ובזמרה וברון והדרה. בזכות אשר נקרא שמה גבירה יסכה ושרה. ובנה אשר שמע קול גבורה נעקד כפרה. ובכל בני יעקב שהם דוויים כולם רצויים. נבחר לעולה קרבן מעלה נפדה בחמלה. נתחלקו בניו שני חצאים גוים שנים. ברך לנינו על שני גדיים תבשיל עשויים
bottom of page