top of page

שיר ישראלי - בצל כפות תמר - עוזי מאירי  - מילים: דודו ברק - לחן: מוני אמריליו


בצל כפות תמר

עוזי מאירי מילים: דודו ברק לחן: מוני אמריליו בצל כפות תמר, בארץ הכנרת, היה לי אור ושמש תועפות, הבוקר שם נשאר, זהב נגע בדרך ונשמתי חלמה את שעיני צופות. הבוקר שם נשאר, זהב נגע בדרך ונשמתי חלמה את שעיני צופות. בארץ הכנרת, בצל כפות תמר הוספתי לשנותי שנים לאין מספר. בארץ הכנרת בצל כפות תמר. בתוך סירה קטנה, בארץ הכנרת, חתרתי עם שאהבה נפשי, בשער ארמונה, רחל המשוררת זמרה לי ניגונים כדוכיפת חופשית. בשער ארמונה, רחל המשוררת זמרה לי ניגונים כדוכיפת חופשית. בארץ הכנרת, בצל כפות תמר... מעל לחוף ירדן, בארץ הכנרת, אומרים להשאר המון ימי, בצל כפות תמר, בתוך סירה חותרת ועם כל השירים ועם אהבותי. בצל כפות תמר בתוך סירה חותרת ועם כל השירים ועם אהבותי. בארץ הכנרת, בצל כפות תמר...

bottom of page