top of page

שיר ישראלי - קטונתי - רבקה זהר ולירון לב מילים: מן המקורות לחן: יונתן רזאל


קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות הצילני נא הצילני נא הצילני נא כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתי'ה

bottom of page