top of page

שיר ישראלי - israeli song - רבקה זוהר - בת הרב - רחל שפירא - מוני אמריליו


בת הרב

רבקה זוהר מילים: רחל שפירא לחן: מוני אמריליו אביה שינן פרקי תהילים, וקיים את כל המצוות. ואהב אותה אהבה תובענית כדרך האבות. אביה שינן פרקי תהילים, וקרא בספרי החוכמה, וברך אותה ביום שנסעה לארץ החמה. נחלים הלכו אל הים, ובקיץ הכה השרב, ואיש לא נתן דעתו על אחת - ביתו של רב. בבית הקפה ישבה לבדה והבחינה בגבר הזר, ובאורח מוזר עינה נקשרה בזו של המלצר. מבית הקפה הלכה אחריו ובאה אל צלע ההר, ויחד איתו הפכה להיות לקוץ בלב הכפר. נחלים הלכו אל הים, ובקיץ הכה השרב, והם כבר החלו נותנים דעתם - על אחת ביתו של רב. אביה פניו שחורים כקדרה, בוקר בוקר השכים לפתחה, והצליח לגרור את הבת חזרה, לחיק המשפחה. אביה שינן פרקי תהילים, וקיים את כל המצוות, ואהב אותה אהבה תובענית, כדרך האבות. נחלים הלכו אל הים, ובקיץ הכה השרב, ואיש לא נתן דעתו, מן הסתם, על אחת - ביתו של רב.

bottom of page