top of page

שיר ישראלי - יזהר כהן - אבניבי - נורית הירש- אהוד מנור - עולה עולה מילים: חמוטל בן זאב לחן: קובי


אור ותכלת בשמיים ויורד לפתע יום עננים הופכים למים קשת עולה במרום שלל גוונים ואור שמיים הצובעים את העולם ויפה הוא שבעתיים ומחייך לכולם עולה עולה השיר ביחד כשהשמחה בלב פורחת עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת בענן זה לזה רוצים לגשת יחד מבקשים לחלום איש לאיש רוקמים פה קשת אלף צבעים לשלום כך באים לשיר הלילה מארבעת קצוי עולם השמחה בלב לא די לה רגע של אור לכולם עולה עולה... והשיר גובר בינתיים מקרב את הלבבות מלאכים פורשים כנפיים ונדלקים הנרות

bottom of page