top of page

שיר ישראלי - דוד דאור - עד שנראה את האור - לחן :דוד דאור ואלנתן שלום


לעיר הזאת שמתחבֵּאת עכשיו בין מגדלים רציתי לחזור, רציתי לחזור לנשום אויר של לילה בַּרֶחובות הישנים ולא לעצור, ולא לעצור משֶהו נראֶה מוכר לא בֶּדִיוק אותו דבר הירח נותן לי סימן שֶמַה שרואים מכאן לפעמים קצת לא מובן ממרחק וּזְמן פתאום יתגלֶה לנו אור..... ואת הלכת איתי בלי שנבין לאן הולכים נתת לָזה זמן, נתת לָזה זמן התפתלה לנו הדרך, וְעברו שנים אבל את עוד כאן, אבל את עוד כאן כשהולכים בַּעַרפל קל יותר להתבלבל לא כל רוח תהפוך לְסופה את כבר מַכּירה אותי זה לא חושך אמיתי זה מצב זמני עד שנראֶה את האור אור..... ובלילות לא נזכור את כל הנֶפילות רק את איך שֶקמנו וְהִימשכנו לנסות אור.... יזרח עלינו אור

bottom of page