top of page

שיר ישראלי - פסח שמח - נעמי שמר - ארבעה אחים מילים ולחן - נעמי שמר


ביום בהיר ונהדר יצאו מתוך ההגדה חכם ותם רשע גדול וזה שלא ידע לשאול חכם ותם רשע גדול וזה שלא ידע לשאול וכשארבעת האחים יצאו לנוע בדרכים מיד מכל ארבע רוחות פרחים הגיעו וברכות מיד מכל ארבע רוחות פרחים הגיעו וברכות פגש חכם בחכמה אהב התם את התמימה והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה וזה שלא ידע לשאול לקח את היפה מכל שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה לאן הובילו הדרכים? היכן ארבעת האחים? בשיר שלנו ידידי אסור לשאול יותר מדי בשיר שלנו ידידי אסור לשאול יותר מדי.

bottom of page