top of page

שיר ישראלי - זיכרון - היובלים והראלים (על דעת המקום) - מירי אלוני מילים: עמנואל צבר לחן: יאיר רוזנבל


על דעת המקום, ועל דעת הקהל רכבנו סופה וגם סער, בוטחים, "אל תשלח ידך אל הנער". ובישיבה של מעלה, ובישיבה של מטה עוד זה מדבר וזה בא הלילה ההוא, יקחהו האופל, הלילה ההוא בא. למודים ושבעים, יודעים את השעה, שעטו הראלים, יובלים, חילים לבנון ושריון וקול שובר ארזים. ובישיבה של מעלה, ובישיבה של מטה עוד זה מדבר וזה בא הלילה ההוא, יקחהו האופל, הלילה ההוא בא. בלילה ההוא, אמא, הראל לקינות יובל, עוד זה מדבר וזה בא, אמא, יובל על במותיך חלל. בלילה ההוא, אבא, היתה צעקה גדולה. עוד זה מדבר וזה בא הראל גם יובל, יובל גם הראל, ועיר תלפיות שכולה. ובישיבה של מעלה, ובישיבה של מטה עוד זה מדבר וזה בא הלילה ההוא, יקחהו האופל, הלילה ההוא בא. תלפיות לך ארצי, הראלים בשערך. ברית דמים, ברית עולם בבשרך, את אימת הימים ינחמו ילודיך ואת בדמייך חיי.

bottom of page