top of page

שיר ישראלי - שמוליק קראוס - זה קורה - מילים ולחן : שמוליק קראוס


זה קורה שהדרך מתמשכת זה קורה יש ללכת, ללכת. שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנוע, לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קורה. זה קרה שהדרך התמשכה לי זה קרה לא ידעתי איך זה בא לי. שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קרה. זה יקרה ואולי בסוף הדרך שנראה, כי הדרך מתמשכת. שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנוע, לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה יקרה.

bottom of page