top of page

שיר ישראלי - שיר המאה - עפרה חזה - אפי נצר - ofra haza


זה השיר ליזם, למשכלל המוצר לאיכר, לרפתן החולב זהו שיר למהנדס, למשרטטת, לשר ואותו פה נשיר מן הלב למתכנן המטוס, לפועלת טקסטיל למנהלת מפעל המסגר ליוצק הפלדה, לקודח בטיל לכל אלה נשיר ונזמר הבו זמר לפועל שירו שיר ליצרנים ליצואן זמרו הלל איך חלפו מאה שנים הבו זמר למפעל תנו כבוד ליצירה שירו שיר תקווה גדולה לחיי התעשייה החיים - עבודה, עבודה זה חיים זה לחמינו משנות דור ודור נהיה עם חכם וחזק ונעים על פנינו כל הטוב יעבור זהו שיר השירים על מאה שחלפה בה הגענו ביחד עד כאן כך נצעד יד ביד לעבר עוד מאה אל עתיד עצמאי ואיתן לעבודה ולמלאכה לעבודה ולמלאכה

bottom of page