top of page

שיר ישראלי - חוה אלברשטיין - צעצועיה של אסנת מילים: אורי אסף לחן: נורית הירש


מילים: אורי אסף לחן: נורית הירש

לאסנת היה סוסון, סוסון אפר מממני היא בקשה על הסוסון לשמר שתחזיק אותו טוב שלא ילך לאבוד כי הסוסון הזה שלי הכי הכי חמוד כי הסוסון הזה שלי הכי הכי חמוד לאסנת היה כדור כדור צהב בקשה שאשמרו שלא יקפץ לרחוב שתחזיק אותו טוב שלא ילך לאבוד כי הכדור הזה שלי הכי הכי חמוד כי הכדור הזה שלי והסוסון הזה שלי הכי הכי חמוד לאסנת היה כלבלב בלי אזן ,קצת מרוט עליו תשגיח כך אמרה, תשגיח בזהירות. שתחזיק אותו טוב שלא ילך לאבוד כי הכלבלב הזה שלי הכי הכי חמוד כי הכלבלב הזה שלי והכדור הזה שלי והסוסון הזה שלי הכי הכי חמוד לאסנת היתה בבה בבה מבד חולה היא כך אמרה שלא תהיה לבד שתחזיק אותה טוב שלא תלך לאבוד כלום יש עוד בעולם יצור יותר חמוד? כי הבבה הזאת שלי... לאסנת היה ברוז ששט לו בכיור אם הוא ירצה לשתות, תתן לו ותשמר שלא ישחה לים שלא ילך לאבוד כי הברוז הזה שלי הכי הכי חמוד כי הברוז הזה שלי אסנת שלי בגרה הלכה ללא חזור השאירה לי רק זכרונות עם צעצועים לשמור אני מחזיק אותם טוב שלא ילכו לאבוד עתה כבר לא אזכר מיהו הכי הכי חמוד כי הברוז הזה שלי והבבה הזאת שלי והכלבלב הזה שלי והכדור הזה שלי והסוסון הזה שלי הכי הכי חמוד

bottom of page