top of page

שיר ישראלי - יהודה פוליקר - ליל סערה מילים: צרויה להב לחן: יהודה פוליקר


הסירה מיטלטלת בּלֵיל סערה מרוּקָן פח המים, הצֵידה נגמרה והשליח הנמלט שמחפש נמל מקלט מתעקש לזכור את משמעות הבשוֹרה מסמטה לא מוּשגחת הוא יוצא אל העיר הולך שָקֶט לארמון כשחוט השחר מחוויר כשהוא חולף כמו הבלחה במצלמות האבטחה יש כווֶנֶת עליו בפוקוס מהיר ובהבהוב מפתיע הבשורה תגיע גם אם ישתיקו לתמיד את הפָּליט השליח והארמון שוקע כי איש בו לא שומע את קול החלשים וקול תחינת הטובע ואני שנולדתי לרדופֵי סערה לא יכול לא לראות את שברי הסירה את הנרמס והכותש, את הכלוא והמגָרֵש את דמעת השיר והתעקשות הבשורה ובהבהוב מפתיע הבשורה תגיע גם אם ישתיקו לתמיד את הפָּליט השליח והארמון שוקע כי איש בו לא שומע את קול החלשים וקול תחינת הטובע

bottom of page