top of page

שיר ישראלי - שלמה ארצי - שיר בבוקר בבוקר (פתאום קם אדם) מילים: אמיר גלבוע לחן: גידי קורן ושלמה ארצי


פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת. וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת. הטללים רוססים והרים, ריבוא קרניים, הם יולידו חופת שמש לכלולותיו. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים, ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים, להוד אלף שנים מפכות במסתרים, אלף שנים צעירות לפניו כפלג צונן, כשיר רועים, כענף. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, ורואה כי חזר האביב והוריק שוב אילן מן השלכת. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

bottom of page